Fundusze UE

„Zwiększenie konkurencyjności Firmy, dzięki wdrożeniu do oferty nowej technologii czyszczenia”

W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: 1 Przedsiębiorstwa i innowacje
Działanie: 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP
Poddziałanie 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT AW (Schemat A: Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP)
(Konkurs dotyczący zakupu ruchomych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych)
Nr naboru RPDS.01.05.02-IP.03-02-426/21

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez inwestycję w środki trwałe, dzięki którym wdrożona zostanie innowacyjna technologia mycia suchym lodem wraz z usługami komplementarnymi. Spowoduje to, że Firma w swojej ofercie będzie posiadała usługi dedykowane dla każdego typu podmiotów (zarówno podmioty instytucjonalne, najbardziej specjalistyczne zlecenia, jak również podmioty prywatne). Wprowadzenie nowych maszyn do procesu usługowego umożliwi wdrożenie innowacyjnego procesu do Firmy. Inwestycja spowoduje rozbudowę przedsiębiorstwa i wzrost przychodów.

Całkowite wydatki na realizację projektu:
Wydatki ogółem: 339 611,31 PLN
Wydatki kwalifikowalne: 276 106,76 PLN
Dofinansowanie: 220 885,40 PLN

www.mapadotacji.gov.pl